Wet Werk en Zekerheid, en meer...

De nieuwe 'Wet Werk en Zekerheid' is begin juni aangenomen in de Tweede Kamer. Daarmee veranderen veel zaken rondom arbeidsrecht, contracten en sociale zekerheid. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen - en meer...

De Wet Werk en Zekerheid omvat verder de volgende maatregelen.

 1. Aanpak van oneigenlijk gebruik flexibele arbeidsvormen
  Er komt een betere ontslagbescherming voor werknemers die via payrolling werken en het langdurig gebruik van nul-urencontracten wordt beperkt. Verder is besloten om de wijziging van de zogenoemde ketenbepaling met een jaar uit te stellen. Dit betekent in de praktijk dat werknemers niet pas na 3 maar al na 2 jaar dienstverband aanspraak kunnen maken op een vast contract.

 2. Vaste ontslagroute
  Er komt een vast voorgeschreven ontslagroute: ontslag om bedrijfseconomische reden en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid lopen via het UWV en ontslag om persoonlijke redenen gaat via de kantonrechter. De preventieve ontslagtoets blijft intact.

 3. Transitievergoeding
  Werknemers krijgen na een arbeidsovereenkomst van minstens 2 jaar recht op een transitievergoeding voor scholing of voor overstap naar een andere baan. Voor kleine bedrijven geldt een overgangstermijn. Zij mogen tot 2020 een lagere ontslagvergoeding betalen als zij personeel gedwongen moeten ontslaan vanwege de slechte financiële situatie. De vergoeding wordt maximaal 75.000 euro (en maximaal 1 jaarsalaris voor mensen die meer verdienen).

 4. Maximale WW-duur: van 38 naar 24 maanden
  De maximale duur van de WW wordt van 2016 tot 2019 stapje voor stapje teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Werkgevers en werknemers kunnen in de CAO afspraken maken om deze verkorting te repareren uit eigen middelen. Van mensen die langer dan een half jaar in de WW zitten, wordt verwacht dat ze al het beschikbare werk aanvaarden. Als mensen dan minder loon krijgen dan de WW-uitkering bedraagt, wordt dat aangevuld vanuit de WW.
'Wet Werk en Bijstand' op aantal punten verzacht

Ook de nieuwe Wet Werk en Bijstand is aangepast. Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft na overleg met D66, ChristenUnie en de SGP de Wet Werk en Bijstand op een aantal punten verzacht. Gemeenten krijgen meer ruimte om maatwerk te leveren, ook in het opleggen van sancties. De invoering is uitgesteld tot 1 januari 2015, zodat gemeenten meer tijd hebben voor de voorbereiding.

Participatiewet: van 3 naar 1 regeling

De Participatiewet is met enkele aanpassingen aangenomen door de Tweede Kamer. Met ingang van 2015 geldt er nog maar één regeling voor mensen die niet in staat zijn om met werk het wettelijk minimumloon te verdienen. Nu zijn dat er nog drie: de WWB (de Wet Werk en Bijstand), de WSW (de Wet Sociale Werkvoorziening) en de Wajong (Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten). De Wajong blijft wel bestaan voor huidige Wajongers met arbeidsvermogen, om te voorkomen dat zij in de bijstand belanden. Voor werkgevers in de marktsector worden de bepalingen aangescherpt: in 2017 moeten zij 5.000 Wajong-banen meer realiseren dan al was afgesproken in het Sociaal Akkoord (100.000). Het is de vraag of dat haalbaar is: zo'n 80% van de werkgevers zegt geen werk te hebben voor jongeren met een arbeidshandicap. Dit bleek uit een inventarisatie door de vakbond CNV. Als het bedrijfsleven in 2016 achter op schema loopt met het aannemen van arbeidsgehandicapten, komt er een verplicht quotum van 5%.

Jongere in dienst? Tot 3500 euro premievoordeel!

Bedrijven die een jongere met een uitkering in dienst nemen, krijgen vanaf 2014 een forse premiekorting op de werknemersverzekeringen. Dat voordeel bedraagt 3.500 euro per jaar en geldt voor werknemers van 18 tot 27 jaar met een WW- of bijstandsuitkering, die een arbeidscontract krijgen voor minimaal 32 uur per week en voor minimaal 6 maanden. Het betreft een tijdelijke regeling, die geldt tot 1 januari 2016.

 
 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:

Henri Damen

06 - 138 174 17
henri.damen@aon.nl

Ruud van Houten

06 - 148 754 25
ruud.van.houten@aon.nl